19. august 2014

Moderat kvotering

– NRK skal anvende prinsippet om moderat kvotering der søkere fra FleRE og Nynorsk mediesenter er tilnærmet likt kvalifisert andre aktuelle kandidater, heiter det i policydokumentet om mellombels tilsetting i NRK, frå 1. mai 2014.

Då NRK innførde tilsettingsstopp i 2008 vart det bestemt at praktikantane frå NRK Nynorsk mediesenter og NRK FleRe skulle reknast som interne søkjarar, med rett til å søkje også på faste stillingar,  fordi desse opplæringane er strategiske rekrutteringstiltak i NRK. Ordninga har vore kalla både “positiv særbehandling”, “fortrinnsrett” og “prioritet”, og no «moderat kvotering».

Slik er teksten om dette i policydokumentet om mellombels tilsetting i NRK, frå 1. mai 2014:

“Ansettelse skal alltid skje etter reell konkurranse der den best egnede kandidaten foretrekkes. Søkere fra FleRE-prosjektet og Nynorsk mediesenter betraktes som interne søkere i tre år etter gjennomført program. NRK skal anvende prinsippet om moderat kvotering der søkere fra FleRE og Nynorsk mediesenter er tilnærmet likt kvalifisert andre aktuelle kandidater. Kravene til midlertidighet må være oppfylt også ved ansettelse av kandidater fra disse rekrutteringsprosjektene.”