16. desember 2015

Tydelege mål og deling av kunnskap

Vi har kosta på oss ei ny medarbeidarundersøking der dei to siste kulla (21 og 22), som har fullført halvåret som nynorskpraktikantar, er spurde om korleis dei hadde det som praktikantar. Det er uråd å skrive truverdig om ei undersøking som handlar om oss sjølve. Difor har vi bedt fagansvarleg Bitten Kallerud om å samanfatte det ho les ut av undersøkinga. Kallerud har hatt ansvaret for mange medarbeidarundersøkingar i NRK, og arbeider no for AFF’s konsulentnettverk. Jørgen Heid, som har ansvaret for NRKs medarbeiderundersøkelse, har hjelpt til med å analysere materialet.

–    Hovedbildet er at resultatene er jevnt over veldig gode på medarbeiderundersøkelsen blant praktikantene. Jeg vil særlig framheve de gode skårene på tydelige mål som følges opp, og kunnskapsdeling fra kolleger. Dette er områder vi vet betyr mye for gode prestasjoner og indre motivasjon.  Evaluering og tilbakemeldinger er også viktige læringsarenaer. I det hele tatt er en kultur som bygger kompetanse og stimulerer innovasjon viktig for den enkelte og for NRK! skriv Kallerud.

Det er tredje gangen vi gjennomfører medarbeiderundersøkelse blant praktikantene ved Nynorsk mediesenter: i 2008/09, 2011/12 og 2015. Det er 100 % svar på undersøkelsen i 2015, dvs. 10 praktikanter.

Målingen har en skala fra 1 – 7, hvor 1=svært negativ og 7=svært positiv. Nedenfor ser jeg på resultatene. Tallene i parentes i teksten nedenfor er gjennomsnitt skår for spørsmålet.

Hvordan praktikantene opplever arbeidet?
Praktikantene syns de har stimulerende arbeidsoppgaver (6,5), opplever klare ansvarsforhold (6,3) og er stolte av arbeidet Nynorsk mediesenter leverer (6,3). At miljøet ved Nynorsk mediesenter er dyktige til å fange opp nye impulser (6,0) har hatt en positiv framgang siden 2008/09 (5,3).

Praksis og faglig veiledning
Redaksjonene i NRK som praktikantene jobber i, stiller veldig bra opp. Praktikantene opplever å bli godt mottatt (6,5) og at den redaksjonelle ledelsen gir dem konstruktive tilbakemeldinger (6,3). Fadder¬ordningen fungerer bra (6,2).

Faglærerne oppleves som tilgjengelige (6,4), de involverer (6,3) og er tydelige på forventinger (6,0). Arbeids- og veiledningssamtalen får topp-skår, hvor alle sier at den har vært viktig i forhold til faglig utvikling. Miljøet ved Nynorsk mediesenter får høy skår av praktikantene for at kolleger deler kunnskap og erfaringer (6,6) og gir seg tid til faglige diskusjoner (6,4). Dette er forhold vi vet betyr veldig mye for kompetanseutvikling og trivsel.

Gjennomgående ønsker praktikantene seg mer tilbakemeldinger både i intern og ekstern praksis og fra faglærerne. Den redaksjonelle ledelsen i ekstern praksis kommer best ut i skår på konstruktive tilbakemeldinger (6,3). Svakest skår har nærmeste leder i intern praksis (5,0), men den er heller ikke dårlig.

Nynorsk mediesenter
Systematisk oppfølging av mål (6,4) og evaluering av kvaliteten på arbeidet (6,7) har svært høye skår. Miljøet oppleves å være preget av tillit (6,3) med åpen og ærlig kommunikasjon (6,1).  På noen områder er det litt mer variasjon. Det gjelder f.eks. om stemningen oppleves som god og preget av godt humør (5,7) og om det er et miljø som bidrar til å gjøre hverandre gode (5,5). Her er gjennom¬snittet litt lavere, og spredningen i gruppa øker (høyt standardavvik).

Oppsummering
Sammenlignet med de to foregående medarbeider¬undersøkelsene, er det litt større spredning i svarene, som kan være at det er en mer heterogen gruppe i 2015.

Hovedbildet er at resultatene er jevnt over veldig gode på medarbeiderundersøkelsen blant praktikantene. Jeg vil jeg særlig framheve de gode skårene på tydelige mål som følges opp, og kunnskapsdeling fra kolleger. Dette er områder vi vet betyr mye for gode prestasjoner og indre motivasjon.  Evaluering og tilbakemeldinger er også viktige læringsarenaer. I det hele tatt er en kultur som bygger kompetanse og stimulerer innovasjon viktig for den enkelte og for NRK!